Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

RODO

Czcionka:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podczas obowiązku nauki realizowanego w formie zdalnej
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie zwane RODO) informujemy, że w ramach nauki zdalnej
1. Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie, tel. : 34 324 25 55 , e- mail : liceum.slowackiego@gmail.com
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e- mail: iodjs@sod.edu.pl lub nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.
3.Dane osobowe ucznia i jego rodziców będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), zgodnie z art. 6 lit. e RODO.
4.Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji obowiązku nauki.
5.Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6.Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej
z Administratorem danych, w szczególności dostawcom narzędzi i wykorzystywanych do kształcenia na odległość: Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej Epodręczniki.pl, Microsoft 365, Google – G Suite.
7.Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

E-dziennik

Nauka zdalna

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

ERASMUS +

Reforma edukacji

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza