Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Czcionka:

I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych

 

1.    Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:
13 maja – 25 czerwca 2019 r.

2.    Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
19 – 25 czerwca 2019 r.

3.    Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:
16 lipca 2019 r.

4.    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:
16 – 24 lipca 2019 r.

5.    Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
25 lipca 2019 r.

6.    W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie:
26 – 30 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, stanowiącym załącznik nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., dostępnej na stronie Kuratorium: http://www.kuratorium.katowice.pl

Decyzja z dnia 17.06.2019 r.

II. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjum

1.    Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:
13 maja – 25 czerwca 2019 r.

2.    Termin dostarczenia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:
19 – 25 czerwca 2019 r.

3.    Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:
16 lipca 2019 r.

4.    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum:
16 – 24 lipca 2019 r.

5.    Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
25 lipca 2019 r.

6.    W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie:
26 – 30 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, stanowiącym załącznik nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., dostępnej na stronie Kuratorium: http://www.kuratorium.katowice.pl

Decyzja z dn. 17.06.2019 r.


W celu złożenia wniosku (pkt. 1), prosimy pobrać jeden z plików wzór teczki do klasy pierwszego wyboru, wypełnić, wydrukować i nakleić na teczkę.

Do teczki należy włożyć wniosek o przyjęcie do szkoły tj. wydruk ze strony elektronicznej rekrutacji, podpisany przez rodziców.
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w Ustawie o systemie oświaty tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

E-dziennik

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Kartka z kalendarza

ERASMUS +

Reforma edukacji

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza